Telugu Christian Lyrics

Welcome to Telugu Chritstian Lyrics

1. అంకితం ప్రభూ నా జీవితం నీ చరణాల సేవకే అంకితమయ్యా
2. అంచులనుండి జారేల – గిన్నెలు నిండి పోర్లేలా
3. అంజలి ఘటియింతు దేవా
4. అంత్య దినమందు దూత బూర నూదు చు
5. అంత్య దినములందు మేం ఉండగా నీ ఆత్మా కుమ్మరింపు నీయుమా
6. అంత్య దినములయందు ఆత్మను
7. అంత్యదినమందు దూత బూర నూదుచుండగా
8. అందమే రూపు దాల్చె దైవ వాక్కునకే
9. అందమైన క్రీస్తు కథ మీ రాలింపరయ
10. అందమైన క్షణము ఆనందమయము
11. అందమైన మధురమైన నామం ఎవరిది
12. అందరి చెవులు గింగురుమనేలా అంతట చాటి చెప్పాలా
13. అందరికి కావాలి యేసయ్య రక్తము
14. అందరము ప్రభు నిన్ను కొనియాడెదము మహాత్ముండవు పరిశుద్ధుడవు
15. అందరు నన్ను విడచినా – నీవునన్ను విడువనంటివే
16. అందరు మెచ్చిన అందాల తార
17. అందాల ఉద్యన వనమా ఓ క్రెస్తవా సంఘామా
18. అందాల ఉద్యానవనమా
19. అందాల తార అరుదెంచి నాకై అంభర వీధిలో
20. అందాల తార అరుదెన్ఛె నాకై
21. అందాల బాలుడు ఉదయించినాడు
22. అందాలతార అరుదెంచె నాకై
23. అందాలు చిందే శుభ
24. అంధకార చెరసాలలో బంధకాల ఇరుకులో
25. అంధకారలోకమునకు వెలుగునివ్వ ప్రభువు వచ్చెను
26. అంధుడా రావా అరమరయేల అడుగోనయ్య
27. అంబర వీధిలో – సంబరం గాంచిరి
28. అంబరానికి అంటేలా సంబరాలతో చాటాల
29. అంబరాన్ని దాటే సంబరాలు నేడు
30. అంబరవీధిలో తారక వెలసెను తూర్పున వింతగా
31. అకసాన సుక్కఎలిసె – అర్ధరాత్రి పొద్దుపొడిసె
32. అగ్ని మండించు నాలో అగ్ని మండించు
33. అడగక ముందే అక్కరలెరిగి
34. అడిగినది కొంతే అయినా
35. అడవి చెట్ల నడుమ – ఒక జల్దరు వృక్షం వలె
36. అడవి చెట్ల నడుమ ఒక జల్దరు వృక్షం వలె
37. అడవి వృక్షములలో జల్ధరు వృక్షము మెట్లున్నదో
38. అడుగడుగున రక్త బింధువులే
39. అడుగుచున్నా మో దేవ కడు దయను గా
40. అడుగుడి మీకు ఇవ్వబడును
41. అడుగుడి మీరు మన ప్రభువిచ్చున్ తప్పక యిచ్చున్
42. అతి త్వరలో వచ్చుచున్నాడు యేసయ్య మేఘాసీనుడిగా
43. అతి సుందరుడవు యేసయ్యా మనోహరుడవు నీవయ్యా
44. అతికాంక్షణీయుడా నా యేసయ్యా
45. అత్యంత సుందరుండును ఎల్లరి కాంక్షణీయుడు
46. అత్యునత సింహాసనము పై
47. అత్యున్నత సింహాసనముపై ఆసీనుడా
48. అత్యున్నత సింహాసనముపై ఆసీనుడవైన
49. అత్యున్నతమైన సింహాసనంపై
50. అత్యున్నతమైనది యేసునామం – యేసునామం కోరస్
51. అదే అదే ఆ రోజు
52. అదే అదే ఆ రోజూ యేసయ్య ఉగ్రత రోజు
53. అది తల మీద
54. అదిగో కల్వరిలో యేసు రక్షకుడే దీనుడై వ్రేలాడుచున్నాడే
55. అదిగో నా నావ
56. అదిగో వచ్చునదెవరో చూడుమా మహిమ గలిగిన మన యేసే
57. అదిగదిగో అల్లదిగో
58. అద్భుత దీవెనలు ప్రభువా కుమ్మరించితివి
59. అద్భుత శక్తికలదు రక్తములో గొఱ్ఱెపిల్ల రక్తములో
60. అద్యంత రహిత ప్రభువా
61. అద్యంతరహితుడవగు మా జ్యోతి
62. అద్వితీయ సత్య దేవుడు
63. అద్వితీయ సత్యదేవా వందనం
64. అధికారము పొంది యుంటిని ప్రభూ
65. అనంత జ్ఞాని నీకు అల్పుడను నాకు సహవాసమా
66. అనంతుడా ఆదరించే యేసయ్య
67. అనాది దేవుడు ఆశ్రయము తన బాహువులు నీ కాధారమే
68. అనాదిలో నియమించబడిన గొర్రెపిల్ల
69. అన్ని కాలంబుల నున్న యెహోవా ని
70. అన్ని నామముల కన్న ఘనమైన నామము నీది యేసు నాథా
71. అన్ని నమముల కన్న పై నమము
72. అన్ని నామముల కన్న పై నామము – యేసుని నామము
73. అన్నా మన యేసు ప్రభుని కన్న రక్
74. అన్ని వేళల ఆరాధన
75. అన్ని వేళల వినువాడు నీ ప్రార్ధనలన్నియు
76. అన్నీ సాధ్యమే
77. అన్నిటి కన్నా ప్రార్థనే మిన్న
78. అన్నయ్య… తెల్లారింది లేరా
79. అన్నివేళలా ఆదరించెడి ఆత్మరూపీ నీకే వందనం
80. అన్నివేళల వినువాడు
81. అన్యజనులేల లేచి గల్లత్తు చేయుచున్నారు
82. అనుకరించెద నే ననుదినమును బాలుఁ
83. అనుదినం ఆ ప్రభుని
84. అనుదినము ప్రభుని స్తుతియించెదము
85. అనుదినము మా భారము
86. అనురాగాలు కురిపించే నీ ప్రేమ తలచి
87. అపత్కాలమందు యెహెూవా నీకు ఉత్తరమిచ్చును
88. అప్పగింపబడిన రాత్రి
89. అపరాదిని యేసయ్యా
90. అపరాధిని యేసయ్య కృప జూపి బ్రోవ
91. అపు డర్చకాదు లుప్పొంగిరి ప్రభు
92. అబేద్నగో, షడ్రకు, మెషెకు వచ్చిపడెనే పెద్ద చిక్కు
93. అబ్రాహాము ఇస్సాకు యాకోబునకు దేవుడవు
94. అబ్రహాము దేవుడవు ఇస్సాకు దేవుడవు
95. అమ్మా అని నిన్ను పిలువనా
96. అమ్మ కన్న మిన్న ఓ యేసయ్యా
97. అమ్మల్లారా ఓ అక్కల్లారా
98. అమరుడవు నీవు నా యేసయ్య ఆదియు అంతము నీవేనయ్యా
99. అమూల్య రక్తం – ప్రశస్త రక్తం
100. అమూల్యమైన ఆణిముత్యమా
101. అమూల్యరక్తము ద్వారారక్షణపొందిన జనులారా
102. అమృతము అద్భుతము దివ్యసత్యము
103. అయ్యా నా కోసం
104. అయ్యో నాదగు ఘోరపాపము గదా భారమై
105. అయ్యో యిది దుఃఖము ప్రభు తీర్పు
106. అర్ధం చేసుకునే ఆప్తుడవు నీవే బాధను పంచుకునే బంధువు నీవే
107. అర్పించుచుంటిని యేసయ్యా
108. అర్పింతు స్తుతుల్ నీ సిలువలోనా
109. అరుణ కాంతి కిరణమై
110. అల్ఫా ఒమేగా అయినా మహిమాన్వితుడా
111. అల్ఫా ఒమేగయైన మహిమాన్వితుడా
112. అల్లనేరేడల్లో అల్లనేరేడల్లో
113. అలసటపడ్డ నీవు దేవోక్తి విను
114. అవధులే లేనిది దివ్యమైన
115. అవనిలో ఉద్భవించె ఆది సంభూతిని చూడరే
116. అవనిలో ఉద్భవించే ఆదిసంభూతునిచూడరే
117. అసమానుండగు ఓ క్రీస్తు అద్వితీయుండగు దేవా
118. ఆరాధించెదను నిన్ను, నా యేసయ్య

1. ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ
2. ఆ కలువరి మార్గములో యేసు సిలువను మోసెను
3. ఆ చిన్న వారిలో నేనుండి యున్న న
4. ఆ జాలి ప్రేమను గమనింపకుందువా
5. ఆ దరి చేరే దారే కనరాదు
6. ఆ నింగిలో వెలిగింది ఒక తార
7. ఆ భోజన పంక్తిలో సీమోను ఇంటిలో
8. ఆ ముండ్ల కిరీటం బోయెను ఘనంబుకల్గెను
9. ఆ యంధకారంపు రేయిలో క్రీస్తు పడ
10. ఆ రాజే నా రాజు – నా రాజే రారాజు
11. ఆ సిల్వలో ఈ పాపికై నీ శరీరము బలియాయెనే
12. ఆ హల్లెలుయా … ఆ హల్లెలుయా …
13. ఆఅకాశమన్డున్న ఆఅసీనుడా
14. ఆఆ…ఆఆ… ఆ…ఆ…ఆ…
15. ఆకర్షించే ప్రియుడా…
16. ఆకాశ పక్షులను చూడండి
17. ఆకాశ మహా కాశంబులు పట్టని ఆశ్చర్యకరుడా
18. ఆకాశ మహాకాశంబులు
19. ఆకాశ వాసులార యేహొవాను స్తుతీయించుడి
20. ఆకాశం అమృత జల్లులు
21. ఆకాశంబు భూమియు అంతట చీకటి యా
22. ఆకాశంబున్ దూతలు
23. ఆకాశంలో కొత్త చుక్క పుట్టింది
24. ఆకశాన తార ఒకటి
25. ఆకాశమా ఆలకించుమా మాటలాడెదన్
26. ఆకాశమందు నీవుండగా
27. ఆకాశమందున్న ఆసీనుడా
28. ఆకాశము భువిలో నెల్ల యేసు ఉన్నతుడు
29. ఆగక సాగుమా సేవలో సేవకా
30. ఆగని పరుగులో ఎండిన ఎడారులు
31. ఆగిపోదు నా పాట గమ్యం చేరేదాక
32. ఆచరించుచునున్నాము ఆ చందము మేము
33. ఆడజన్మను దేవుడు ఎందుకు చేశాడు
34. ఆడెదన్ పాడెదన్
35. ఆడెదన్ పాడెదన్.. యేసుని
36. ఆత్మ దీపమును
37. ఆత్మ దీపమును వెలిగించు యేసు ప్రభో ఆత్మ దీపమును
38. ఆత్మా నడుపు స త్యము లోని కిపుడ
39. ఆత్మ నియమము ద్వారా సాగి పోవుదము
40. ఆత్మ మందిరమును ప్రభు కట్టుచున్నాడు ఆత్మ నియమముతో నిర్మించున్
41. ఆత్మ వర్షము మాపై కురిపించుము
42. ఆత్మ వర్షమును కుమ్మరించయ్యా
43. ఆత్మ విషయమై దీనులైనవారు ధన్యులు పరలోక రాజ్యము వారిది
44. ఆత్మ శృంగారించు కొమ్ము పాప గ
45. ఆత్మపరిశుద్దాత్ముడా నాలో నివసించుము
46. ఆత్మీయ గానాలతో
47. ఆత్మల చెంతకు నడుపు బోధింపను నేర్పుము ప్రభువా
48. ఆత్మలను సంపాదింపఁ నగు ఆత్మ బలమ
49. ఆది ప్రేమను విడచిపెట్టితివా ఓ నాదు ప్రియుడా మాదిరిగ జీవించ మానితివా
50. ఆదినములలో దేవోక్తి అరుదాయెను దేవునివార్త
51. ఆదియంతము లేనివాడా సంపూర్ణుడగు మా దేవా
52. ఆదియంతము లేనివాడా సంపూర్ణుడవగు మా దేవా
53. ఆదరించిన యేసయ్యా ఆరాధనకు యోగ్యుడా
54. ఆదరింపుము యేసువా ని న్నాశ్రయిం
55. ఆధారం నాకు ఆధారం
56. ఆధారం నాకు ఆధారం నాకు తోడు నీడైయున్న
57. ఆధారం నీవేనయ్యా ఆధారం నీవేనయ్యా
58. ఆనంద గానాలతో ఆరాధించెద ఐశ్వర్యవంతుడా యేసయ్య
59. ఆనంద తైలాభిషేకము నిమ్ము ఆత్మ స్వరూపుడా
60. ఆనంద మగు ముక్తి యే నా మందిరము
61. ఆనంద మానంద మానందమే ఆనంద మానందమే
62. ఆనంద మహానందం ప్రభువే మనకానందం
63. ఆనంద యాత్ర ఇది ఆత్మీయ యాత్ర య
64. ఆనంద సంద్రంబున నా జీవిత నావను
65. ఆనంద సంవత్సరం ఆశీర్వద కాలం
66. ఆనందం ఆనందం దినదినం ఆనందం యేస
67. ఆనందం నా కానందం ఆనందం పరమానందం
68. ఆనందం నీలోనే ఆధారం నీవేగా
69. ఆనందం యేసుతో ఆనందం
70. ఆనందించెదము ప్రభు యేసులో అంతయు మరలార్జించు కొంటిమి
71. ఆనందించెదము యెహోవాలో అతిశయించును మాదు ఆత్మ
72. ఆనందింతును నీలో దేవ అనుదినం నిన్ను స్తుతించుచు
73. ఆనందింతుము ఆనందింతుము
74. ఆనందానందము మహదానందము
75. ఆనందమే ప్రభు యేసుని స్తుతించుట ఆత్మానంద గీతమే పాడెదా
76. ఆనందమే ప్రభు యేసుని స్తుతించుట
77. ఆనందమే పరమానందమే యేసయ్య సన్నిధిలో
78. ఆనందమే మనకిలలో మన కానందమే ప్రభు లేచెన్
79. ఆనందమానంద మాయెను నాదు ప్రియకుమ
80. ఆనందమానంద మాయెను నాదు ప్రియకుమారుని యందు
81. ఆనందమానందమే
82. ఆనందము ప్రభు నాకొసగెను
83. ఆనందముగా యెహోవా నీ కృపలన్ని
84. ఆనందముగా యెహోవా నీ కృపలన్ని అన్ని కాలంబులందు కీర్తించెదను
85. ఆనందముతో ఆరాధింతున్ ఆత్మతోను సత్యముతో
86. ఆనంధ మానంధ మాయెను – నాధు ప్రియ కుమారుని యంధు
87. ఆనంధం –ఆనంధం –ధినధినం ఆనంధం రారాజు నా స్వంతమాయెనే –
88. ఆన్ని కాలంబులనున్న యోహోవాని న్నెన్నథరంబయో కన్న థంద్రి – వన్నె
89. ఆనన్తము నున్డి అనన్తము వరకు జీవిన్చు ఢెవ
90. ఆపత్కాలమున నాకు ఆశ్రయము
91. ఆమెన్ హల్లెలుయా – యేసు క్రీస్తు కల్లెలుయా
92. ఆయన కృప నిరంతరముండును
93. ఆయెనె నా సంగీతము బలమైన కోటయును
94. ఆయనే నా సంగీతము బలమైన కోటయును
95. ఆయన నన్ను నడుపునను ఆలోచనే నా కాధారం
96. ఆయన నామము ఆశ్చర్యుడు ఆయన పేరాలోచనకర్త
97. ఆయనాశ్చర్య కరుడు నన్ను రక్షించి కాపాడి శుద్ధి చేయును
98. ఆరంభించెద యేసు నీలో ప్రతీదినం
99. ఆరంభమయ్యింది ఆరంభమయ్యింది
100. ఆరంభమయ్యింది రెస్టోరేషన్
101. ఆరాదించెదం ఆర్భాటించెదం
102. ఆరాదించెదను నిన్ను నా యేసయ్యా ఆత్మతో సత్యముతో
103. ఆరాధించెద నిను మది పొగడెద నిరతము నిను స్తుతియించెదను
104. ఆరాధించెదం ఆర్భాటించెదం – యేసుని సన్నిధిలో
105. ఆరాధించెదను ఆత్మతో నిరతము
106. ఆరాధించెదను నిన్ను నా యేసయ్య ఆత్మతో సత్యముతో
107. ఆరాధించెదము ఆత్మతో నిరతము
108. ఆరాధించెదము ఆత్మతో సత్యముతో
109. ఆరాధించెదము యేసయ్య నామమును
110. ఆరాధింతు ఆరాధింతు యేసయ్య నామం అన్నింట ఘన నామం
111. ఆరాధింతు నిన్ను దేవా
112. ఆరాధింతును హల్లెలూయా
113. ఆరాధన అందుకో
114. ఆరాధన అధిక స్తోత్రము నా యేసుకే నేనర్పింతును
115. ఆరాధనా ఆరాధనా
116. ఆరాధన ఆరాధన ఆత్మతో ఆరాధన
117. ఆరాధన నా యేసుకే – నా జీవితమ్ నీకంకితమ్
118. ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన
119. ఆరాధన… ఆరాధన…
120. ఆరాధనకు యోగ్యుడా నిత్యము స్తుతియించెదము
121. ఆరాధనాలందుకో ఆరాధనాలందుకో
122. ఆరాధనలందుకో ఆరాధనలందుకో
123. ఆరాధనలకు యోగ్యుడవు స్తుతి గీతంబులకు పాత్రుడవు
124. ఆరాధ్య దైవమా నా ప్రాణ దుర్గమా
125. ఆరని ప్రేమ ఇది ఆర్పజాలని జ్వాల ఇది
126. ఆరిపోయే దీపంలా
127. ఆర్భాటముతో ప్రధాన దూత శబ్ధముతో దేవుని బూరతో
128. ఆలించు దేవా నా మనవుల నాలించు ద
129. ఆలించు మా ప్రార్థన మా రక్షకా య
130. ఆలకించు దేవా స్తోత్రాలాపన
131. ఆలకించుమో దేవా మా ఆక్రందనను
132. ఆలకింతును ఆ పిలుపును సేవించెదను దేవుని
133. ఆలోచి౦చావ ఓ నేస్తం ఆలోచి౦చావ
134. ఆలోచించూ ఆలోచించు ఓ నా నేస్తం ఆలోచించు
135. ఆలోచనలో గొప్పవాడా
136. ఆలనవై పాలనవై
137. ఆలయంలో ప్రవేశించండి అందరు
138. ఆలయంలో ప్రవేశించండి అందరూ
139. ఆలయంలో ప్రవేశించండి అందరూ
140. ఆవో ఖుషీ సే
141. ఆవేదన నేనొందను
142. ఆశ తీర నా
143. ఆశించుము ప్రభు యేసు పాదములను
144. ఆశ్చర్య ఆశ్చర్య యేసు నీతో సమానులేరి
145. ఆశ్చర్య కార్యముల్ చేయును
146. ఆశ్చర్య మాశ్చర్య మేసు నాకు ఆలోచన కర్తయు రక్షకుండును
147. ఆశ్చర్యాకరుడా నా ఆలోచన కర్తవు
148. ఆశ్చర్యకరుడా ఆలోచనకర్త బలవంతుడైన దేవుడా
149. ఆశ్చర్యకరుడా నీదు కృపా అనుదినం అనుభవించెద
150. ఆశ్చర్యకరుడ వీవే యెహోవా నీవే ధన్యుడవు
151. ఆశ్చర్యకరుడా స్తోత్రం
152. ఆశ్చర్యకరుడు ఆలోచనకర్త
153. ఆశ్చర్యకరుడు ఆలోచనకర్త
154. ఆశ్చర్యమౌ అనుగ్రహం
155. ఆశ్చర్యమైన ప్రేమ కల్వరిలోని ప్రేమ
156. ఆశ్చర్యమైన ప్రేమ కల్వరిలోని ప్రేమ
157. ఆశతో నీ కొరకు ఎదురుచూచుచుండగా
158. ఆశపడకు ఈ లోకం కోసం చెల్లెమ్మా
159. ఆశయ్యా.. చిన్న ఆశయ్యా
160. ఆశ్రయదుర్గమా నా యేసయ్యా
161. ఆశ్రయమా ఆధారమా నీవే నా యేసయ్యా
162. ఆశ్రయుడా నా అభిశక్తుడా
163. ఆశీరవంబు ల్మామీఁద వర్షింపజేయు
164. ఆశిర్వాదం యెహొవా దీవించి కాపాడునుగాక
165. ఆశీర్వాదంబుల్ మా మీద
166. ఆశీర్వాదంబుల్మామీద వర్షింపజేయు మీశ
167. ఆశీర్వాదము నీయుమ మా పరమజనక యాశ
168. ఆశ్రేష్ఠంబౌ గ్రంథములో
169. ఆశలన్నీ నీ మీదనే తీర్చవా ప్రభూ
170. ఆహా ఆనందమే పరమానందమే
171. ఆహా ఆనందమే మహా సంతోషమే
172. ఆహా ఆనందమే మహా సంతోషమే యేసు పుట్టె ఇలలో
173. ఆహా ఆహా ఇదిగో మరల వస్తిమి ఆహా అహా బహు సంతసంబేగా
174. ఆహా నాకేమానందము శ్రీ యేసు నాచ
175. ఆహా మహాత్మ హా శరణ్యాహా విమోచకద్రోహ
176. ఆహా మహాత్మ హా శరణ్యా హా విమోచక
177. ఆహా మహానందమే ఇహ పరంబులన్
178. ఆహా యెంతటి శ్రమలఁ బొందితి వయ్య
179. ఆహా యేమానందం ఆహా యేమానందము
180. ఆహా యేమానందం ఆహా యేమానందము చెప్పశక్యమా
181. ఆహాఆఅంత్యతీర్పు నందున